İşletmelerde Dönem Sonu İşlemleri

İŞLETMELERDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

 

          A- GİRİŞ       

            Dönem sonu işlemleri işletmelerin belirli bir tarih itibariyle varlık ve kaynaklarının envanterini ve envanterde tespit edilen bu kıymetlerinin değerleme işlemlerini kapsamaktadır. 

      Varlık ve kaynaklara ilişkin olarak dönem sonu işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır. 

          

          B- DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

I) DÖNEN VARLIKLAR:

 

A) 10-Hazır Değerler:

 

Hazır değerler hesap grubu; nakit olarak elde veya bankada bulunan varlıklar ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevirme imkanı bulunan varlıkların (menkul kıymetler hariç) izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

1) 31.12.2012 itibariyle fiili kasa sayımı yapılıp kaydi kasa bakiyesi ile fark olup olmadığı tespit edilmelidir. Herhangi bir fark tespit edilmesi halinde sayım eksik ve fazlası için gerekli sayım noksanlığı ve sayım fazlalığı muhasebe kayıtlarının yapılması gerekmektedir.

 

2) Kasa hesabının yıl içerisindeki hareketleri kontrol edilmeli ve fiilen kasada olmayan bakiyelere ilişkin adat hesaplanması gerekmektedir. Hesaplanan adat için ayrıca ilave olarak % 18 oranında KDV hesaplanıp ortaklar adına fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

 

3) Adat hesaplamasında kullanılacak faiz oranı belirlenirken öncelikle “İç Emsal” (işletmenin kullanmış olduğu kredi faiz oranı) kullanılmalıdır. Eğer işletmede iç emsal oluşmamış ise “Merkez Bankası Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı” kullanılmalıdır.

 

4) 31.12.2012 tarihinde yapılacak değerlemelerde hazır değerler grubu içerisindeki kasa ve banka hesaplarında yer alan dövizli hesap bakiyeleri “T.C. Merkez Bankası Efektif Alış” kuru ile diğer hesaplarda yer alan dövizli hesap bakiyeleri ise “T.C. Merkez Bankası Döviz Alış” kuru ile değerlenmesi gerekmektedir.

 

            5) Özün önceliği kavramı gereği 31.12.2012 tarihinde hazır değerler grubu içerisinde yer alan “101-Alınan Çekler” hesabında yer alan bakiyeler “121-Alacak Senetleri” hesabına, “103-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri” hesabında yer alan bakiyeler “321-Borç Senetleri” hesabına aktarılması gerekmektedir.

 

            6) Dönemsellik ilkesi gereği bankalarda yer alan vadeli hesaplara ilişkin elde edilecek getirilerinin cari döneme isabet eden kısmını hesaplayıp değerleme gününde gelir tahakkuku yapılması gerekmektedir.

 

            7) Kredi kartı ile yapılan satışlara ilişkin olarak bankalardan olan kredi kartı alacaklarının izlendiği “108-Hazır Değerler” hesabında yer alan bakiyeler için ilgili bankalarla mutabakat yapılması gerekmektedir.

 

B) 11-Menkul Kıymetler:

 

            Menkul kıymetler hesap grubu; faiz geliri, kar payı sağlamak veya fiyat değişimlerinden yararlanılarak kar elde etmek amacıyla geçici bir süre (1 yıldan az) elde tutulmak üzere alınan menkul kıymetler ile bunlara ilişkin değer azalma karşılıklarının izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

            1) Hisse senetleri, fon portföylerinin % 51’i Türkiye’de kurulu bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri alış bedeli ile değerlenmesi gerekmektedir.

 

            2) Yukarıda sayılanlar dışındaki tüm menkul kıymetler borsa rayici ile değerlenmesi gerekmektedir. Borsa rayici yoksa veya borsa rayici muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılması halinde, değerlendirmeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedelinin vadede elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye ilişkin kısmı eklenmek suretiyle tespit edilmelidir.

 

            3) Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler alış bedeli ile değerlenmesi gerekmektedir.

 

            4) Sonuç olarak işletmenin 31.12.2012 tarihli bilançosunda hisse senetleri, tahvil, senet ve bonolar maliyet bedeli, likit yatırım fonları değerleme günündeki oluşan değerleriyle yer alması gerekmektedir.

 

            5) Dönemsellik ilkesi gereği tahvil, senet ve bonolara ilişkin elde edilecek getirilerin cari döneme isabet eden kısmını hesaplayıp değerleme gününde gelir tahakkuku yapılması gerekmektedir.

 

            6) Menkul kıymetlerin borsa veya piyasa değerinde önemli ölçüde ya da sürekli olarak değer azalması olduğu tespit edildiğinde ortaya çıkacak zararların karşılanması amacı ile söz konusu menkul kıymetler için değer düşüklüğü karşılığı ayrılabilecektir. Ancak ayrılan karşılık vergi kanunlarına göre gider olarak dikkate alınamayacağı için söz konusu tutar beyanname üzerinde kanunen kabul edilmeyen giderlere eklenmesi gerekecektir.

 

C) 12-Ticari Alacaklar:

 

            Ticari alacaklar hesap grubu; bir yıl içerisinde paraya dönüşmesi öngörülen ve işletmenin ticari ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan senetli ve senetsiz alacakların izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

            1) 31.12.2012 tarihi itibariyle işletmenin senetsiz ticari alacaklarını takip ettiği “120-Alıcılar”  ve “127-Diğer Ticari Alacaklar” hesaplarında yer alan tüm cari hesap bakiyeleri ile mutabakat yapılması gerekmektedir.

 

            2) Ticari alacaklar grubu içerisinde yer alan dövizli-dövize endeksli tüm hesap bakiyeleri “T.C. Merkez Bankası Döviz Alış” kuru ile değerlenmesi gerekmektedir.

 

            3) Alacak ve borç senetleri istenildiği taktirde reeskonta tabi tutulabilecektir. İşletmenin elinde bulunan alacak senetleri reeskonta tabi tutulduğu taktirde işletmenin borç senetleri de mutlaka reeskonta tabi tutulması gerekmektedir. Reeskont hesaplamasında kullanılacak faiz oranı olarak TL ve dövizli senetlerin üzerinde faiz oranı belli değil ise TL senetler için “T.C. Merkez Bankası Reeskont Oranı” dövizli senetler için “Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LİBOR)” esas alınmalıdır.

 

            4) Ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına gelmiş senetli ve senetsiz ticari alacaklar “128-Şüpheli Ticari Alacaklar” hesabına aktarılabilecektir.

 

            5) Şüpheli ticari alacaklarda yer alan teminatlı ve/veya teminatsız ticari alacaklarda teminatı aşan kısım için cari dönem içerisinde icra takibi başlatılması kaydıyla “Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı” ayrılabilecektir. Teminatlı alacaklar için karşılık gideri ayrılması mümkün değildir.

 

            6) “126-Verilen Depozito ve Teminatlar” hesabında yer alan bakiyeler için mutabakat yapılmalıdır.

 

D) 13-Diğer Alacaklar:

 

            Diğer alacaklar hesap grubu; herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve bir yıl içerisinde tahsil edilmesi düşünülen senetli ve senetsiz alacakların izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

            1) 31.12.2012 tarihi itibariyle işletmenin diğer alacaklar grubunda yer alan tüm hesap bakiyeleri ile mutabakat yapılması gerekmektedir.

 

            2) Diğer alacaklar grubu içerisinde yer alan dövizli-dövize endeksli hesap bakiyeleri “T.C. Merkez Bankası Döviz Alış” kuru ile değerlenmesi gerekmektedir.

 

3) İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki (ödünç para verme vb.) işlemleri dolayısıyla ortaklarından, iştiraklerinden ve bağlı ortaklıklarından olan alacaklarına ilişkin adat hesaplanması gerekmektedir. Hesaplanan adat için ayrıca ilave olarak % 18 oranında KDV hesaplanıp fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

 

4) Adat hesaplamasında kullanılacak faiz oranı belirlenirken öncelikle “İç Emsal” (işletmenin kullanmış olduğu kredi faiz oranı) kullanılmalıdır. Eğer işletmede iç emsal oluşmamış ise “Merkez Bankası Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı” kullanılmalıdır.

 

E) 15-Stoklar:

 

            Stoklar hesap grubu; işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği stokların ve stoklarla ilgili yapılan avans ödemelerinin izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

1) 31.12.2012 itibariyle tüm stokların fiili sayımı yapılıp kaydi stok bakiyeleri ile fark olup olmadığı tespit edilmelidir. Herhangi bir fark tespit edilmesi halinde sayım eksik ve fazlası için gerekli sayım noksanlığı ve sayım fazlalığı muhasebe kayıtlarının yapılması gerekmektedir.

 

            2) Stoklar işletmenin bilançosunda maliyet bedeli ile yer alması sebebiyle değer düşüklüğü testleri yapılmalıdır. Yapılan testlerde büyük değer düşüklükleri tespit edilen stoklar için takdir komisyonuna başvurulup gerekli karar alındıktan sonra oluşan değer düşüklükleri karşılık ayırmak suretiyle giderleştirilebilir.

 

            3) İşletme stoklarını dönem sonu bilançosunda doğru gösterilebilmesi için kullanılış amacına göre hammadde, yarı mamul, malul, ticari mal ve diğer stoklar hesapları içerisinde sınıflandırmalıdır.

 

            4) İşletme sayım ve değerleme sonucunda; üretip sattığı ürünlere ilişkin üretim kayıtlarını yapmalı oluşan mamul maliyeti ile ticari mal şeklinde almış olduğu ürünlerden sattıklarına ilişkin olanların maliyetini doğru bir şekilde tespit edip ilgili muhasebe kayıtlarının yapılması gerekmektedir.

 

            5) 31.12.2012 tarihi itibariyle işletmenin alım yaptığı firmaların cari hesaplarında ters bakiye veren hesapların olması durumunda söz konusu hesaplar “159-Verilen Sipariş Avansları” hesabına aktarılması gerekmektedir.

 

            6) Verilen sipariş avansları içerisinde yer alan dövizli-dövize endeksli hesap bakiyeleri “T.C. Merkez Bankası Döviz Alış” kuru ile değerlenmesi gerekmektedir.

 

F) 17-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri:

 

            Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri hesap grubu; işletmenin üstlendiği yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri ile bu işler için taşeronlara yapılan avans ödemelerinin izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

            1) İşletmenin üstlendiği yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri projeler bazında bu hesap grubu içerisindeki hesaplarda takip edilmelidir.

 

            2) Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile ilgili olarak oluşan üretim giderleri ile işletmenin cari dönemde oluşan genel giderlerinden söz konusu inşaat ve onarım işlerine isabet eden kısımları değerleme döneminde ilgili proje için açılan hesaba aktarılması gerekmektedir.

 

            3) Proje bazında takip edilen yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri hesabı sadece söz konusu işin geçici kabulünün yapılması halinde ilgili maliyet hesabına aktarılarak kapatılabilecektir aksi taktirde söz konusu hesabın borç kalanı ertesi yıla devredecektir.

 

            4) Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri için taşeron firmalara verilen avanslar içerisinde yer alan dövizli-dövize endeksli hesap bakiyeleri “T.C. Merkez Bankası Döviz Alış” kuru ile değerlenmesi gerekmektedir.

 

G) 18-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları:

 

            İçinde bulunulan dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek aylara (en fazla gelecek 12 ay) ait olan giderleri ile faaliyet dönemine ait olup da kesin borç kaydı gelecek aylarda (en fazla gelecek 12 aydan birinde) yapılacak olan gelirlerin izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

            1) “280-Gelecek Yıllara Ait Giderler” hesabında yer alan ve 2013 yılına ait olan giderlerin 31.12.2012 tarihinde “180-Gelecek Aylara Ait Giderler” hesabına aktarılması gerekmektedir.

           

            2) “281-Gelir Tahakkukları” hesabında yer alan ve 2013 yılında tahsil edilecek olan gelirlerin 31.12.2012 tarihinde “181-Gelir Tahakkukları” hesabına aktarılması gerekmektedir.

 

3) Dönemsellik ilkesi gereği borç kaydı 2013 yılında yapılacak olan gelirler için 2012 yılına isabet eden kısmı 31.12.2012 tarihinde hesaplanarak gelir tahakkuku yapılması gerekmektedir. Söz konusu gelirler için bankalarda yer alan mevduatlara ilişkin faiz gelirleri, 5510 sayılı kanuna istinaden yararlanılan Aralık ayı SGK işveren prim desteği örnek olarak verilebilecektir.

 

H) 19-Diğer Dönen Varlıklar:

 

            Yukarıda belirtilen bölümlere girmediği için özellikle kendi bölümlerinde, tanımlanmamış olan diğer dönen varlık kalemlerinin izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

            1) Aralık/2012 dönemi KDV Beyannamesinde devreden KDV olması halinde söz konusu tutar ile “190-Devreden KDV” hesabının bakiyesi mutabık olması gerekmektedir. Hiçbir şekilde “191-İndirilecek KDV” hesabında bakiye kalmaması gerekmektedir.

 

            2) Yıl içerisinde ödenen geçici vergiler ile kesinti yoluyla ödenen vergilerin kaydedildiği “193-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar” hesabı 31.12.2012 tarihinde vergi karşılığı hesaplanması halinde “371-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri” hesabına aktarılması gerekmektedir. Ancak aktarılacak tutar cari yıl için ayrılacak vergi karşılığından fazla olamayacak olup fazla olan tutar bu hesabın bakiyesinde kalacaktır.

 

            3) Diğer dönen varlıklar grubu içerisinde yer alan iş avansı ve personel avansları içerisinde yer alan dövizli-dövize endeksli hesap bakiyeleri “T.C. Merkez Bankası Döviz Alış” kuru ile değerlenmesi gerekmektedir.

 

II) DURAN VARLIKLAR:

 

A) 22-Ticari Alacaklar (1 Yıldan Uzun Vadeli):

 

            Ticari alacaklar hesap grubu; bir yıldan uzun vadeli işletmenin ticari ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan senetli ve senetsiz alacakların izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

            1) 31.12.2012 tarihi itibariyle işletmenin senetsiz ticari alacaklarını takip ettiği “220-Alıcılar” hesabında yer alan tüm cari hesap bakiyeleri ile mutabakat yapılması gerekmektedir.

 

            2) Vadesi bir yılın altına düşen ticari alacaklar dönen varlıklar grubu içerisindeki ticari alacaklar grubuna aktarılması gerekmektedir.

 

            3) Uzun vadeli ticari alacaklar grubu içerisinde yer alan dövizli-dövize endeksli hesap bakiyeleri “T.C. Merkez Bankası Döviz Alış” kuru ile değerlenmesi gerekmektedir.

 

            4) Alacak ve borç senetleri istenildiği taktirde reeskonta tabi tutulabilecektir. İşletmenin elinde bulunan alacak senetleri reeskonta tabi tutulduğu taktirde işletmenin borç senetleri de mutlaka reeskonta tabi tutulması gerekmektedir. Reeskont hesaplamasında kullanılacak faiz oranı olarak TL ve dövizli senetlerin üzerinde faiz oranı belli değil ise TL senetler için “T.C. Merkez Bankası Reeskont Oranı” dövizli senetler için “Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LİBOR)” esas alınmalıdır.

 

            5) “226-Verilen Depozito ve Teminatlar” hesabında yer alan bakiyeler için mutabakat yapılmalıdır.

 

B) 23-Diğer Alacaklar (1 Yıldan Uzun Vadeli):

 

            Diğer alacaklar hesap grubu; herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve bir yıldan uzun sürede tahsil edilmesi düşünülen senetli ve senetsiz alacakların izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

            1) 31.12.2012 tarihi itibariyle işletmenin uzun vadeli diğer alacaklar grubunda yer alan tüm hesap bakiyeleri ile mutabakat yapılması gerekmektedir.

 

            2) Vadesi bir yılın altına düşen diğer alacaklar dönen varlıklar grubu içerisindeki diğer alacaklar grubuna aktarılması gerekmektedir.

 

            3) Uzun vadeli diğer alacaklar grubu içerisinde yer alan dövizli-dövize endeksli hesap bakiyeleri “T.C. Merkez Bankası Döviz Alış” kuru ile değerlenmesi gerekmektedir.

 

4) İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki (ödünç para verme vb.) işlemleri dolayısıyla ortaklarından, iştiraklerinden ve bağlı ortaklıklarından olan alacaklarına ilişkin adat hesaplanması gerekmektedir. Hesaplanan adat için ayrıca ilave olarak % 18 oranında KDV hesaplanıp fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

 

5) Adat hesaplamasında kullanılacak faiz oranı belirlenirken öncelikle “İç Emsal” (işletmenin kullanmış olduğu kredi faiz oranı) kullanılmalıdır. Eğer işletmede iç emsal oluşmamış ise “Merkez Bankası Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı” kullanılmalıdır.

 

C) 24-Mali Duran Varlıklar:

 

            Mali duran varlıklar hesap grubu; uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan uzun vadeli menkul kıymetlerle, paraya dönüşme niteliğini kaybetmiş uzun vadeli menkul kıymetlerin ve diğer bir işletmeye veya bağlı ortaklığa ortak olmak amacıyla edinilen sermaye paylarının izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

            1) Diğer bir işletmeye ortak olmak amacıyla edinilen sermaye paylarının izlendiği bu grupta sınıflandırmalar doğru yapılmalıdır. Oy hakkı, yönetime katılma hakkı, alınan hisse tutarı hissesi alınan şirketin sermayesinin ve yönetiminin % 10’una kadar olması halinde “240-Bağlı Menkul Kıymetler” hesabına, % 10’u ile % 50’si arasında olması halinde “242-İştirakler” hesabına, % 50’sinden fazlası olması halinde de “245-Bağlı Ortaklıklar” hesabına kayıt edilmesi gerekmektedir. 

 

D) 25-Maddi Duran Varlıklar:

 

            Maddi duran varlıklar hesap grubu; işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlık kalemlerinin ve bunlarla ilgili birikmiş amortismanların izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

            1) 2012 yılı içerisinde alınan sabit kıymetlere ilişkin olarak 2012 yılı sonuna kadar oluşan kredi faizi, kur farkı, vade farkı vb. giderler ilgili sabit kıymetin maliyetine dahil edilmesi gerekmektedir.

 

            2) Cari yılda alınan sabit kıymetler için amortisman hesaplanırken kullanılacak amortisman oranları Maliye Bakanlığınca ilan edilen oranlar kullanılmalıdır.

 

            3) Cari yılda alınan binek araçlar için kıst amortisman hesaplanmalıdır. Daha önce kıst amortisman ayrılıp amortisman süresinin son yılı olan sabit kıymetler için ilk yılda ayrılmayan amortisman tutarının da son yılda gider yazılması gerekmektedir.

 

4) Cari yılda satılan sabit kıymetlere ilişkin olarak oluşacak satış karı, yönetimin gerekli kararı alması halinde “549-Özel Fonlar” hesabı içerisinde “Yenileme Fonu” hesabına aktarılabilecektir. Daha önce yenileme fonu hesabına aktarılıp 3 yıllık süre içerisinde amortisman yoluyla tüketilemeyen fonlar 31.12.2012 tarihinde “679-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar” hesabına aktarılarak kapatılmalıdır.

 

5) “258-Yapılmakta Olan Yatırımlar” hesabında takip edilen sabit kıymet yatırım harcamalarından tamamlanan ve kullanılmaya başlanılan sabit kıymetlerin ilgili tarihte ilgili sabit kıymet hesabına aktarılması gerekmektedir.

 

6) Yurt içinden ve/veya yurt dışından satın alınmak üzere edinilecek maddi duran varlıklar için verilen avanslar “259-Verilen Avanslar” hesabına kayıt edilmesi gerekmektedir.

 

E) 26-Maddi Olmayan Duran Varlıklar:

 

            Maddi olmayan duran varlıklar hesap grubu; herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar ve şerefiyelerin izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

            1) 2012 yılı içerisinde alınan maddi olmayan duran varlıklara ilişkin olarak 2012 yılı sonuna kadar oluşan kredi faizi, kur farkı, vade farkı vb. giderler ilgili varlığın maliyetine dahil edilmesi gerekmektedir.

 

            2) Cari yılda alınan maddi olmayan duran varlıklar için amortisman hesaplanırken kullanılacak amortisman oranları Maliye Bakanlığınca ilan edilen oranlar kullanılmalıdır.

 

            3) İşletme faaliyetini sürdürmesi için gerekli kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerini arttırıcı  (normal bakım onarım giderleri hariç) nitelikteki yapmış olduğu harcamaları “264-Özel Maliyetler” hesabına kaydetmesi gerekmektedir. Bu giderler öncelikle kira süresi yoksa, 5 yılda amortisman ayırmak suretiyle giderleştirilebilecektir.

 

4) Daha önce özel maliyet harcaması yapılıp cari yılda boşaltılan gayrimenkuller için yapılan harcamalar ile amortismanları ilgili tarihlerde gayrimenkul sahibine emsal fiyat ile fatura edilerek kapatılmalıdır.

 

5) Yurt içinden ve/veya yurt dışından temin edilmek üzere edinilecek maddi olmayan duran varlıklar için verilen avanslar “269-Verilen Avanslar” hesabına kayıt edilmesi gerekmektedir.

 

F) 27-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar:

 

            Özel tükenmeye tabi varlıklar hesap grubu; belirli bir maddi varlıkla çok yakından ilgili bulunan veya tamamen tüketime tabi varlıklar için yapılan, üretim çalışmalarının zaman ve yoğunluğu ile sınırlı bir ömre sahip giderlerin izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

1) Özel tükenmeye tabi varlıklar için verilen avanslar “279-Verilen Avanslar” hesabına kayıt edilmesi gerekmektedir.

 

G) 28-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları:

 

İçinde bulunulan dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek yıllara ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup da ileriki yıllarda tahsil edilecek olan gelirlerin izlendiği gruptur.

 

H) 29-Diğer Duran Varlıklar:

 

            Yukarıda belirtilen bölümlere girmediği için özellikle kendi bölümlerinde, tanımlanmamış olan diğer duran varlık kalemlerinin izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

            1) Kar zarar hesabı gelecek yıllarda yapılacak olan hasılatlara ilişkin olarak yıl içerisinde kesinti yoluyla ödenen vergiler “295-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar” hesabına kayıt edilmesi gerekmektedir. (Örneğin yıllara sari inşaat ve onarım işleri dolayısıyla elde edilen hak edişlerden yapılan stopaj kesintileri)

 

III) KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR:

 

A) 30-Mali Borçlar :

 

            Mali borçlar hesap grubu; kredi kurumlarına olan kısa vadeli borçlar, kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçları ile sağlanan krediler ve vadesine bir yıldan daha az bir süre kalan uzun vadeli mali borçların ana para taksit ve faizlerinin izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

1) Mali borçlar grubuna kayıtlı 31.12.2012 tarihindeki tüm banka ve diğer kurum bakiyeleri ile hesap bakiyelerinin mutabakatlarının yapılması gerekmektedir.

 

2) 31.12.2012 tarihinde yapılacak değerlemelerde mali borçlar grubu içerisindeki hesaplarda yer alan dövizli-dövize endeksli tüm hesap bakiyeleri “T.C. Merkez Bankası Döviz Alış” kuru ile değerlenmesi gerekmektedir.

 

            3) Dönemsellik ilkesi gereği banka ve diğer kurumlardan yapılan borçlanmalar sebebiyle ödenecek olan faiz ve borçlanma maliyetlerinin cari döneme isabet eden kısmının hesaplanarak değerleme gününde gider tahakkuku yapılması gerekmektedir.

 

            4) Finansal kiralama yoluyla alınan sabit kıymetlere ilişkin borçlanma maliyeti dahil borcun cari yıla isabet eden kısmı “301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar” hesabına, söz konusu kiralamaya ilişkin faiz vb. borçlanma maliyeti de “302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti” hesabına kayıt edilmesi gerekmektedir.

 

            5) Uzun vadeli mali borçlar içerisinde yer alan ve vadesi 2013 yılında dolacak olan borçların kısa vadeli mali borçlar grubunda uygun hesaplara aktarılması gerekmektedir.

 

            6) Vadelerine bir yıldan fazla süre bulunmakla birlikte uzun vadeli kredilerin, bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek anapara taksit ve faizleri “303-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri” hesabına aktarılması gerekmektedir.

 

B) 32-Ticari Borçlar:

 

            Ticari borçlar hesap grubu; bir yıl içerisinde ödenmesi öngörülen ve işletmenin ticari ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan senetli ve senetsiz borçlarının izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

            1) 31.12.2012 tarihi itibariyle işletmenin senetsiz ticari borçlarını takip ettiği “320-Satıcılar” ve “329-Diğer Ticari Borçlar” hesaplarında yer alan tüm cari hesap bakiyeleri ile mutabakat yapılması gerekmektedir.

 

            2) Ticari borçlar grubu içerisinde yer alan dövizli-dövize endeksli tüm hesap bakiyeleri “T.C. Merkez Bankası Döviz Alış” kuru ile değerlenmesi gerekmektedir.

 

            3) Alacak ve borç senetleri istenildiği taktirde reeskonta tabi tutulabilecektir. İşletmenin elinde bulunan alacak senetleri reeskonta tabi tutulduğu taktirde işletmenin borç senetleri de mutlaka reeskonta tabi tutulması gerekmektedir. Reeskont hesaplamasında kullanılacak faiz oranı olarak TL ve dövizli senetlerin üzerinde faiz oranı belli değil ise TL senetler için “T.C. Merkez Bankası Reeskont Oranı” dövizli senetler için “Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LİBOR)” esas alınmalıdır.

 

            4) “326-Alınan Depozito ve Teminatlar” hesabında yer alan bakiyeler için mutabakat yapılmalıdır.

 

C) 33-Diğer Borçlar:

 

            Diğer borçlar hesap grubu; herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve bir yıl içerisinde ödenmesi düşünülen borçların izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

            1) 31.12.2012 tarihi itibariyle işletmenin diğer borçlar grubunda yer alan tüm hesap bakiyeleri ile mutabakat yapılması gerekmektedir.

 

            2) Diğer borçlar grubu içerisinde yer alan dövizli-dövize endeksli tüm hesap bakiyeleri “T.C. Merkez Bankası Döviz Alış” kuru ile değerlenmesi gerekmektedir.

 

D) 34-Alınan Avanslar:

 

            Alınan avanslar hesap grubu; gerek satış sözleşmeleri gerekse diğer nedenlerle, işletme tarafından üçüncü kişilerden alınan avansların izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

            1) 31.12.2012 tarihi itibariyle işletmeden alım yapan firmaların cari hesaplarında ters bakiye veren hesapların olması durumunda söz konusu hesaplar “340-Alınan Sipariş Avansları” hesabına aktarılması gerekmektedir.

 

            2) 31.12.2012 tarihi itibariyle işletmenin alınan avanslar grubunda yer alan tüm hesap bakiyeleri ile mutabakat yapılması gerekmektedir.

 

            3) Alınan avanslar grubu içerisinde yer alan dövizli-dövize endeksli tüm hesap bakiyeleri “T.C. Merkez Bankası Döviz Alış” kuru ile değerlenmesi gerekmektedir.

 

E) 35-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri:

 

            Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri hesap grubu; işletmenin yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinin tamamladıkları kısımları için düzenlenen ve işveren tarafından onaylanan hakediş bedellerinin izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

            1) Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri aynı maliyetler gibi projeler bazında bu hesap grubu içerisindeki hesaplarda takip edilmelidir.

 

            2) Proje bazında takip edilen yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri hesabı sadece söz konusu işin geçici kabulünün yapılması halinde ilgili satış hesabına aktarılarak kapatılabilecektir aksi taktirde söz konusu hesabın alacak kalanı ertesi yıla devredecektir.

 

F) 36-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler:

 

            Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler hesap grubu; işletmenin sorumlu veya mükellef sıfatıyla ödeyeceği vergi, sigorta primi, icra taksitleri gibi borçlarını izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

            1) 31.12.2012 tarihi itibariyle işletmenin ödenecek vergi ve diğer yükümlükler grubunda yer alması gereken tüm borçları ile ilgili hesap bakiyeleri arasında mutabakat sağlanması gerekmektedir.

 

            2) Kanuni süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve yükümlülükler ile erteleme ve taksitlendirme süresi bilanço tarihinde bir yıldan az olan vergi ve diğer yükümlülükler “368-Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler” hesabında takip edilmesi gerekmektedir. Vadesi geçmiş vergi ve diğer yükümlülüklerde erteleme veya taksite bağlama süresi bir yılı aşanlar “438-Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar” hesabında takip edilmesi gerekmektedir.

 

G) 37-Borç ve Gider Karşılıkları:

 

            Borç ve gider karşılıkları hesap grubu; bilanço tarihinde belirgin olarak ortaya çıkan ancak tutarının ne olacağı kesin olarak bilinmeyen, tutarı bilinmekle birlikte ne zaman tahakkuk edeceği bilinmeyen kısa vadeli borçlar veya giderler için ayrılan karşılıkların izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

            1) Cari yılda kurumlar vergisi hesaplamak gerekmesi halinde hesaplanması gerekecek kurumlar vergisi tutarı kadar “370-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler” hesabına vergi karşılığı kaydı yapılması gerekmektedir. Yıl içerisinde ödenen geçici vergiler ile kesinti yoluyla ödenen vergiler “371-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri” hesabına aktarılması gerekmektedir. Ancak aktarılacak tutar cari yıl için ayrılacak vergi karşılığından fazla olamayacak olup fazla olan tutar “193-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar” hesabının bakiyesinde kalacaktır.

 

            2) Aylık maliyetlerin saptanmasında, gelecek aylarda veya yıl sonunda tahakkuku yapılacak aylık maliyetlere pay verilecek amortisman, tamir bakım vb. giderlere ilişkin tahmini gider karşılıklarının izlenebileceği “373-Maliyet Giderleri Karşılığı” hesabı dönem sonunda kesinlikle bakiye vermemesi gerekmektedir.

 

H) 38-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları:

 

            İçinde bulunulan dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek aylara (en fazla gelecek 12 ay) ait olan gelirler ile faaliyet dönemine ait olup ödemesi gelecek aylarda (en fazla gelecek 12 aydan birinde) yapılacak olan giderlerin izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

            1) “480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler” hesabında yer alan ve 2013 yılına ait olan gelirlerin 31.12.2012 tarihinde “380-Gelecek Aylara Ait Gelirler” hesabına aktarılması gerekmektedir.

           

            2) “481-Gider Tahakkukları” hesabında yer alan ve 2013 yılında ödenecek olan giderlerin 31.12.2012 tarihinde “381-Gider Tahakkukları” hesabına aktarılması gerekmektedir.

 

3) Dönemsellik ilkesi gereği 2013 yılında ödenecek olan giderler için 2012 yılına isabet eden kısmı 31.12.2012 tarihinde hesaplanarak gider tahakkuku yapılması gerekmektedir. Söz konusu giderler için bankalara ödenecek kredi faiz giderleri örnek olarak verilebilecektir.

 

I) 39-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar:

 

            Yukarıda belirtilen bölümlere girmediği için özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar kalemlerinin izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

            1) Dönem sonunda hiçbir şekilde “391-Hesaplanan KDV” hesabında bakiye kalmaması gerekmektedir.

 

IV) UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR:

 

A) 40-Mali Borçlar (1 Yıldan Uzun Vadeli):

 

            Mali borçlar hesap grubu; bilanço tarihi itibariyle vadesine bir yıldan fazla süre olan mali borçların izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

1) Mali borçlar grubuna kayıtlı 31.12.2012 tarihindeki tüm banka ve diğer kurum bakiyeleri ile hesap bakiyelerinin mutabakatlarının yapılması gerekmektedir.

 

2) 31.12.2012 tarihinde yapılacak değerlemelerde mali borçlar grubu içerisindeki hesaplarda yer alan dövizli-dövize endeksli tüm hesap bakiyeleri “T.C. Merkez Bankası Döviz Alış” kuru ile değerlenmesi gerekmektedir.

 

            3) Finansal kiralama yoluyla alınan sabit kıymetlere ilişkin borçlanma maliyeti dahil borcun gelecek yıllara isabet eden kısımları “401-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar” hesabına, söz konusu kiralamaya ilişkin faiz vb. borçlanma maliyetleri de “402-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri” hesabına kayıt edilmesi gerekmektedir.

 

            4) Vadesi bir yılın altına düşen mali borçlar kısa vadeli yabancı kaynaklar grubu içerisindeki mali borçlar grubuna aktarılması gerekmektedir.

 

            5) Dönemsellik ilkesi gereği banka ve diğer kurumlardan yapılan borçlanmalar sebebiyle ödenecek olan faiz ve borçlanma maliyetlerinin cari döneme isabet eden kısmının hesaplanarak değerleme gününde gider tahakkuku yapılması gerekmektedir.

 

B) 42-Ticari Borçlar (1 Yıldan Uzun Vadeli):

 

            Uzun vadeli ticari borçlar hesap grubu; bilanço tarihinden itibaren vadesine bir yıldan fazla olan ticari borçlarının izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

            1) 31.12.2012 tarihi itibariyle işletmenin senetsiz uzun vadeli ticari borçlarını takip ettiği “420-Satıcılar” ve “429-Diğer Ticari Borçlar” hesaplarında yer alan tüm cari hesap bakiyeleri ile mutabakat yapılması gerekmektedir.

 

            2) Vadesi bir yılın altına düşen ticari borçlar kısa vadeli yabancı kaynaklar grubu içerisindeki ticari borçlar grubuna aktarılması gerekmektedir.

 

            3) Uzun vadeli ticari borçlar grubu içerisinde yer alan dövizli-dövize endeksli tüm hesap bakiyeleri “T.C. Merkez Bankası Döviz Alış” kuru ile değerlenmesi gerekmektedir.

 

            4) Alacak ve borç senetleri istenildiği taktirde reeskonta tabi tutulabilecektir. İşletmenin elinde bulunan alacak senetleri reeskonta tabi tutulduğu taktirde işletmenin borç senetleri de mutlaka reeskonta tabi tutulması gerekmektedir. Reeskont hesaplamasında kullanılacak faiz oranı olarak TL ve dövizli senetlerin üzerinde faiz oranı belli değil ise TL senetler için “T.C. Merkez Bankası Reeskont Oranı” dövizli senetler için “Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LİBOR)” esas alınmalıdır.

 

            5) “426-Alınan Depozito ve Teminatlar” hesabında yer alan bakiyeler için mutabakat yapılmalıdır.

 

C) 43-Diğer Borçlar:

 

            Uzun vadeli diğer borçlar hesap grubu; herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve vadesi bir yıldan fazla olan borçların izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

            1) 31.12.2012 tarihi itibariyle işletmenin uzun vadeli diğer borçlar grubunda yer alan tüm hesap bakiyeleri ile mutabakat yapılması gerekmektedir.

 

            2) Vadesi bir yılın altına düşen diğer borçlar kısa vadeli yabancı kaynaklar grubu içerisindeki diğer borçlar grubuna aktarılması gerekmektedir.

 

            3) Uzun vadeli diğer borçlar grubu içerisinde yer alan dövizli-dövize endeksli tüm hesap bakiyeleri “T.C. Merkez Bankası Döviz Alış” kuru ile değerlenmesi gerekmektedir.

 

D) 44-Alınan Avanslar:

 

            Uzun vadeli alınan avanslar hesap grubu; gerek satış sözleşmeleri gerekse diğer nedenlerle, işletme tarafından üçüncü kişilerden alınan vadeli bir yılı aşan avansların izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

            1) 31.12.2012 tarihi itibariyle işletmenin uzun vadeli alınan avanslar grubunda yer alan tüm hesap bakiyeleri ile mutabakat yapılması gerekmektedir.

 

            2) Vadesi bir yılın altına düşen alınan avanslar kısa vadeli yabancı kaynaklar grubu içerisindeki alınan avanslar grubuna aktarılması gerekmektedir.

 

            3) Uzun vadeli alınan avanslar grubu içerisinde yer alan dövizli-dövize endeksli tüm hesap bakiyeleri “T.C. Merkez Bankası Döviz Alış” kuru ile değerlenmesi gerekmektedir.

 

E) 47-Borç ve Gider Karşılıkları:

 

            Uzun vadeli borç ve gider karşılıkları hesap grubu; bilanço tarihinde belirgin olarak ortaya çıkan ancak tutarının ne olacağı kesin olarak bilinmeyen, tutarı bilinmekle birlikte ne zaman tahakkuk edeceği bilinmeyen uzun vadeli borçlar veya giderler için ayrılan karşılıkların izlendiği gruptur.

 

F) 48-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları:

 

            Cari dönemi izleyen yıldan daha sonraki dönemlere ait peşin tahsil olunan gelirler ile faaliyet dönemine ait olup gelecek bilanço dönemlerinde ödenecek giderlerin izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibidir:

 

            1) “480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler” hesabında yer alan ve 2013 yılına ait olan gelirlerin 31.12.2012 tarihinde “380-Gelecek Aylara Ait Gelirler” hesabına aktarılması gerekmektedir.

           

            2) “481-Gider Tahakkukları” hesabında yer alan ve 2013 yılında ödenecek olan giderlerin 31.12.2012 tarihinde “381-Gider Tahakkukları” hesabına aktarılması gerekmektedir.

 

3) Dönemsellik ilkesi gereği 2013 yılında ödenecek olan giderler için 2012 yılına isabet eden kısmı 31.12.2012 tarihinde hesaplanarak gider tahakkuku yapılması gerekmektedir. Söz konusu gider için uzun vadeli kredilere ilişkin faiz giderlerinin cari döneme isabet eden kısmı örnek olarak verilebilecektir.

 

G) 49-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar:

 

            Yukarıda belirtilen bölümlere girmediği için özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar kalemlerinin izlendiği gruptur.

 

V) ÖZKAYNAKLAR:

 

Özkaynaklar grubu; işletme sahip veya ortaklarının bilanço tarihinde işletmeye yapmış oldukları sermaye yatırımlarının tutarını gösteren ödenmiş sermaye ile sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmiş yıllar karları, geçmiş yıllar zararları ve dönemin net kar veya zararının izlendiği gruptur. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibi olacaktır.

 

1) Dönem başında dönem net kar veya zararı hesabında yer alan geçmiş yıla ilişkin kar veya zararın “570-Geçmiş Yıllar Karları” hesabına veya “580-Geçmiş Yıllar Zararları” hesabına aktarılması gerekmektedir.

 

2) Cari dönemde oluşacak vergi karşılığının doğru olarak hesaplanması halinde dönem net kar veya zararı da doğru olarak hesaplanabilecektir. Dolayısıyla vergi karşılığı hesaplanırken gerekli titizlik gösterilmesi gerekmektedir.

 

VI) GELİR TABLOSU HESAPLARI:

 

Gelir tablosu hesapları; belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı maliyet ile giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kar veya zararını gösteren hesapların yer aldığı gruptur. Gelir tablosu hesaplarına aynı zamanda sonuç hesapları da denilmektedir. Söz konusu hesap grubunda yer alan hesaplara ilişkin hatırlatmalarımız aşağıdaki gibi olacaktır.

 

            1) Esas faaliyetlerden sağlanan gelir ile süreklilik gösteren diğer olağan faaliyetlerden sağlanan gelirler ve süreklilik göstermeyen olağandışı gelirler ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir. Buna göre, esas faaliyetler için yapılan giderler ile süreklilik gösteren diğer olağan faaliyet giderleri ve süreklilik göstermeyen olağandışı giderler ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir.

 

            2) Gelir tablosu hesapları arasında mahsup yapılmaması gerekmektedir. Gelir tablosunda bütün satışlar, gelir ve karlar ile maliyet, gider ve zararlar brüt tutarları üzerinden gösterilir ve hiçbir satış, gelir ve kar kalemi bir maliyet, gider ve zarar kalemi ile tamamen veya kısmen karşılaştırılmak suretiyle gelir tablosu kapsamından çıkarılamaz.

 

            3) Dönem sonunda gelir hesapları ile gider hesapları “690-Dönem Karı veya Zararı” ile karşılaştırılacak kapatılacaktır. İlgili döneme ilişkin vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net kar veya zarar bilanço hesaplarına aktarılması gerekmektedir.

          

          C- SONUÇ

             Dönem sonu işlemleri neticesinde düzenlenen mali tabloların işletme faaliyet sonuçlarını ve mali yapısını tam olarak göstermesi söz konusu işlemlerin doğru bir şekilde yapılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle ileride vergisel anlamda herhangi bir cezalı işlemle karşılaşmamak için dönem sonu işlemlerinde gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arzetmektedir.

Tüm Makaleler
Yabancı Paralı İşlemlerin 31.12.2013 Değerleme Kurları Belli Oldu.
2014 Yılında Geçerli Olacak Vergi, Gelir ve Cezalara İlişkin Had ve Tutarlar Belirlendi.
2014 Yılında Yeni TTK'na Göre Yapılması Gerekenler İle İlgili 2013/6 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na Göre Defter Tutma ve Tasdik Ettirme Yükümlülüğü İle İlgili 2013/5 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
2013 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı %3,93 Olarak Belirlendi.
İade Taleplerinin Elektronik Ortamda Yapılması Zorunlu Hale Geldi
2013 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %2,86 Olarak Belirlendi.
2013 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %2,17 Olarak Belirlendi.
Bazı İllerde Sağlanan İstihdama İlave Sigorta Primi İndirimi Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı
250.000 TL ve Üzeri Borcu Olan Mükellefler Açıklanacak
Mevcut Ödeme Kaydedici Cihazlar Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar ile Değiştirilecek
Yurt Dışı Varlık Barışına İlişkin Tebliğ 04.06.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlandı
Kaçakçılık Suçları İşleyenler Maliye Bakanlığı Tarafından Açıklanacak ve Vergi Teşviklerinden Yararlanamayacak
Bazı İllerde Sağlanan İstihdama İlave Sigorta Primi İndirimi Yapılacak
Elektronik Fatura ve Defter Uygulaması İle İlgili 2013/4 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
Vadeli Çekler Reeskonta Tabi Tutulabilecek
2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %1,98 Olarak Belirlendi.
Anonim ve Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantıları İle İlgili 2013/3 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
Yabancı Paralı İşlemlerin 31.12.2012 Değerleme Kurları Belli Oldu.
Dönem Sonu İşlemlerinde Dikkat Edilecek Husular Hakkındaki 2013/2 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
Yurtdışında Mukim Kişi ve Kurumlara Verilen Bazı Hizmetlerden Elde Edilen Kurum Kazancının %50 sinin İndirilmesine İlişkin Uygulamanın Usul ve Esasları Açıklandı
Mevduatlarda Tevkifat Oranları, Konutlarda KDV Oranları Yeniden Belirlendi
2013 Yılında Geçerli Olacak Vergi, Gelir ve Cezalara İlişkin Had ve Tutarlar Belirlendi.
Elektrik ve Doğalgaz Tüketim Bilgileri, Dağıtıcıları Tarafından Maliye Bakanlığı’na Zorunlu Olarak Bildirilecek.
Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na Göre Defter Tutma ve Tasdik Ettirme Yükümlülüğüne İlişkin 2012/9 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
Vergi Kanunları İle Yeni TTK Açısından Anonim Şirketlerin Limited Şirketlere Göre Avantajlarına İlişkin 2012/8 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
2012 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı 7,80 Olarak Belirlendi.
Çeşitli Kanunlarla İşverenlere Getirilen Yükümlülüklere İlişkin 2012/7 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahlarından İndirilmesine İlişkin Sirküler Yayınlandı
2012 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %6,05 Olarak Belirlendi.
Bazı Mallarda ÖTV Tutarları İle Tapu Harçlarında Artışlar Yapıldı
Reçeteler VUK Uyarınca Düzenlenmesi Zorunlu Belge Kapsamından Çıkartıldı.
Bireysel Emeklilikte Ödenen İrat Tutarlarında Stopaj Oranları Belirlendi.
2013 yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Açıklandı.
Dahilde İşleme İzin Belgesi KDV Raporunu Satıcı da Düzenlettirebilecek.
6327 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle İlgili Sirkülerimiz Yayınlandı
6322 Sayılı Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle İlgili Sirkülerimiz Yayınlandı
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan 6327 Sayılı Kanun Yayımlandı
Fatura Düzenlemek Zorunda Olan Tüm Mükellefler İzin Almak Kaydıyla E-Fatura Düzenleyebilecek
Uluslararası ve Şehirlerarası Yolcu Taşıyanlar Elektronik Ortamda Bilet ve Liste Düzenleyebilecek
ÖTV, BSMV, ÖİV ve Şans Oyunları Vergisi Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri de Mali Tatil Nedeniyle Uzayacak
İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesine İlişkin 119 Seri Nolu KDV Genel Tebliği Yayımlandı
KDV Tevkifatı Uygulaması İle İlgili Olarak Sirküler Yayınlandı
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 6322 Sayılı Kanun İle Buna İlişkin Tebliğ ve Sirküler Yayımlandı
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçiş Süresi Uzatıldı
Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilme Süresi 29.06.2012 Günü Saat 24:00'e Kadar Uzatılmıştır.
Mükellef Bilgileri Bildirimi ve Elektronik Vergi Levhasına İlişkin 2012/3 No'lu Sirkülerimiz Yayınlandı.
Yap İşlet Devret Modeli İle Gerçekleştirilen Projelere Yapılan Teslimlere Ait KDV İstisnasına İlişkin Uygulama Esasları Açıklandı.
Avans Kar Payı Dağıtımına İlişkin 6 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
KDV Tevkifatı Uygulamasına İlişkin 2012/2 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı.
KDV Tevkifatına Konu İşlemleri ve Oranlarını Gösteren Tablo, İnternet Sitemizin Pratik Bilgiler Bölümünde Yayınlanmıştır.
Yap İşlet Devret Modeli İle Gerçekleştirilen Projelere Yapılan Teslimlere KDV İstisnası Getirildi.
Bazı Ürünlerin KDV Oranlarında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.
Çalışanlara Yapılan Ödemelerde Sigorta Primi ve Vergi Kesintilerine İlişkin Tablo
Kur, Fiyat ve Vade Farklarının Kayıt Edileceği Muhasebe Hesapları
Mükellef Bilgileri Bildirimi Yükümlülüğü Getirildi.
Yabancı Paralı İşlemlerin 31.12.2011 Değerleme Kurları Belli Oldu.
Ciro Primlerine Ait KDV, Teslim ve Hizmet KDV’si ile Aynı Olacak.
Türev Ürünleri İşlemlerinin Vergilendirilmesine Yönelik Tebliğler Yayımlandı.
Tevkif Suretiyle Ödenen Vergilerin Nakden İadesinde Belge İbrazı İstenmeyecek.
tüm haberler
PRATİK BİLGİLER
Vergi, SGK ve Diğer Konularda Güncel Bilgiler... daha fazla bilgi
PRATİK TABLOLAR
İşlerinizi Kolaylaştırmak İçin Hazırladığımız Tablo ve Dosyalar... daha fazla bilgi
YARARLI LİNKLER
İhtiyacınız Olabilecek Kurumların Linkleri...daha fazla bilgi
TÜM MAKALELER
Sizlerin İhtiyaç Duyduğu Konularda Yazmış Olduğumuz Makaleler... daha fazla bilgi
           
DİVAN BAĞIMSIZ DENETİM  VE YMM A.Ş. Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park Blokları B1 Blok K:14 Yeşilköy/ İstanbul Tel: 0212 465 39 33 Fax: 0212 465 39 35 divan@divandenetim.com.tr