Tevsik Zorunluluğu
 
           I- KONU:
 
          Bilindiği üzere, 04.07.2003 tarih ve 25158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 320 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile aynı Kanun’un 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden bir kısım mükelleflere, belli bazı işlemlerde belirlenen haddi aşan tahsilat ve ödemelerini banka ve benzeri finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsiki zorunluluğu getirilmiş ve uygulama esasları ile ilgili açıklamalar 320, 323, 324 ve 332 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğleri’nde yapılmıştır.
 
          Tevsik zorunluluğu ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılan sorunlar da göz önüne alınarak bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.

          II- TEVSİK ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI:
 
          1- Tevsik Zorunluluğunun Tutarı ve Başlangıcı:
 
          320 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nde belirtilen mükellefler kendi aralarında yapacakları ticari işlemler ile nihai tüketicilerden (Türkiye’de mukim olmayanlar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları 10.000,- Türk Lirasını aşan tahsilat ve ödemelerini 01.08.2003 tarihinden itibaren banka, özel finans kurumları veya Posta ve Telgraf Tahsilatı Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapmaları ve bu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunluluğu getirilmişti.
 
          Bu uygulamaya ilişkin tespit edilen 10.000,- liralık limit 27.04.2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 332 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile 01.05.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 8.000,- TL olarak yeniden belirlenmiştir.
 
          2- Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı:
 
          Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye’de mukim olmayan yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları 8.000,- Türk Lirasını aşan tahsilat ve ödemelerini banka veya özel finans kurumları aracılığıyla ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsiki zorunludur.
 
          Tevsik zorunluluğunun kapsamına giren yukarıda belirtilen kişiler ile nihai tüketicilerin genel ve katma bütçeli idareler ile döner sermaye işletmelerinde, sermaye piyasası aracı kurumlarında, yetkili döviz müesseselerinde, noterlerde ve tapu idarelerinde yapılan işlemlere konu tahsilat ve ödemelerini  belirtilen kurumlar aracı kılınarak yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
 
          Tespit edilen 8.000,- lirayı geçen avans, depozito, pey akçesi gibi tahsilat ve ödemelerin de banka veya özel finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur.
 
          Söz konusu tutar üzerinde kalan işlemlerin tevsik zorunluluğundan kaçınmak amacıyla parçalara ayrılması kabul edilmeyecek, aynı günde aynı kişi ve kurumlarla yapılan işlemler tek bir ödeme veya tahsilat olarak kabul edilecektir.
 
          Faturada gösterilen meblağın 8.000,- TL’nı aşması yeterlidir. Bu bedelin farklı tarihlerde ödenmesinde her bir ödemenin, tahsilat ve ödemenin yapılacağı kurumlardan geçirilmesi gerekmektedir.
 
          İşletmelerin kendi ortakları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerle olan ve herhangi bir ticari içeriği olmayan nakit hareketlerinde işlem tutarı 8.000,- lirayı aşıyorsa bunlar da tevsik kapsamındadır.
 
          Banka sistemi içinde kaldığı müddetçe bir mal veya hizmet bedelinin müşterinin kendi çeki ya da ciro ettiği bir çek ya da beyaz ciro ile teslim ettiği bir çek ile ödenmesi imkan dahilindedir. Çekin tam ciro ve beyaz ciro ile devri mümkün bulunmaktadır. Mal veya hizmet karşılığı alınan çekin “tam ciro” yapılması halinde çekin arkasında isim, unvan, vergi kimlik numarası ve adresinin yazılması yeterli olacaktır.
 
          Hamiline düzenlenen çek de aynı şekilde ciro edilebilecektir. Mal veya hizmet bedellerini “beyaz ciro” ile tahsil edenler, bu çekleri için “çek alım bordrosu” düzenlemelidirler. Bu bordroda çeki düzenleyen ya da çeki devredenin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ile imza ve kaşesinin bulunması gerekmektedir. Çek alım bordrosu düzenledikten sonra bu çekler, satın alınan mal ve hizmet bedelleri karşılığı beyaz ciro ile verildiğinde “çek teslim bordrosu” düzenlenecektir. Bu bordrolarda da kendisine ciro yapılan satıcının veya yetkilisinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ile imza ve kaşesinin bulunması zorunludur.Çek alım veya teslim bordrosunda birden fazla çekin bulunması halinde çeki keşide veya son ciro edenlerin isim ve unvanları ile  çek tutarları bordroya ayrı ayrı yazılmalıdır.
 
          III- TEVSİK ZORUNLULUĞUNA UYMAMANIN MÜEYYİDESİ:
 
          Tahsilat ve ödemelerinde yukarıda uygulama esasları belirtilen hususlara uymayanlara VUK’nun mükerrer 355 inci maddesine göre her bir işlem için her iki tarafa ayrı ayrı söz konusu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın %5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecektir. (Bu şekilde ceza kesilen mükellefler hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 770.000,-TL’yi geçemez.) Özel usulsüzlük cezasının 2010 yılı geçerli tutarları; birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı için 1.000,- TL, ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler için 500,- TL, bunlar dışında kalanlar hakkında 250,- TL’dır.
Tüm Makaleler
Yabancı Paralı İşlemlerin 31.12.2013 Değerleme Kurları Belli Oldu.
2014 Yılında Geçerli Olacak Vergi, Gelir ve Cezalara İlişkin Had ve Tutarlar Belirlendi.
2014 Yılında Yeni TTK'na Göre Yapılması Gerekenler İle İlgili 2013/6 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na Göre Defter Tutma ve Tasdik Ettirme Yükümlülüğü İle İlgili 2013/5 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
2013 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı %3,93 Olarak Belirlendi.
İade Taleplerinin Elektronik Ortamda Yapılması Zorunlu Hale Geldi
2013 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %2,86 Olarak Belirlendi.
2013 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %2,17 Olarak Belirlendi.
Bazı İllerde Sağlanan İstihdama İlave Sigorta Primi İndirimi Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı
250.000 TL ve Üzeri Borcu Olan Mükellefler Açıklanacak
Mevcut Ödeme Kaydedici Cihazlar Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar ile Değiştirilecek
Yurt Dışı Varlık Barışına İlişkin Tebliğ 04.06.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlandı
Kaçakçılık Suçları İşleyenler Maliye Bakanlığı Tarafından Açıklanacak ve Vergi Teşviklerinden Yararlanamayacak
Bazı İllerde Sağlanan İstihdama İlave Sigorta Primi İndirimi Yapılacak
Elektronik Fatura ve Defter Uygulaması İle İlgili 2013/4 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
Vadeli Çekler Reeskonta Tabi Tutulabilecek
2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %1,98 Olarak Belirlendi.
Anonim ve Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantıları İle İlgili 2013/3 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
Yabancı Paralı İşlemlerin 31.12.2012 Değerleme Kurları Belli Oldu.
Dönem Sonu İşlemlerinde Dikkat Edilecek Husular Hakkındaki 2013/2 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
Yurtdışında Mukim Kişi ve Kurumlara Verilen Bazı Hizmetlerden Elde Edilen Kurum Kazancının %50 sinin İndirilmesine İlişkin Uygulamanın Usul ve Esasları Açıklandı
Mevduatlarda Tevkifat Oranları, Konutlarda KDV Oranları Yeniden Belirlendi
2013 Yılında Geçerli Olacak Vergi, Gelir ve Cezalara İlişkin Had ve Tutarlar Belirlendi.
Elektrik ve Doğalgaz Tüketim Bilgileri, Dağıtıcıları Tarafından Maliye Bakanlığı’na Zorunlu Olarak Bildirilecek.
Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na Göre Defter Tutma ve Tasdik Ettirme Yükümlülüğüne İlişkin 2012/9 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
Vergi Kanunları İle Yeni TTK Açısından Anonim Şirketlerin Limited Şirketlere Göre Avantajlarına İlişkin 2012/8 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
2012 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı 7,80 Olarak Belirlendi.
Çeşitli Kanunlarla İşverenlere Getirilen Yükümlülüklere İlişkin 2012/7 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahlarından İndirilmesine İlişkin Sirküler Yayınlandı
2012 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %6,05 Olarak Belirlendi.
Bazı Mallarda ÖTV Tutarları İle Tapu Harçlarında Artışlar Yapıldı
Reçeteler VUK Uyarınca Düzenlenmesi Zorunlu Belge Kapsamından Çıkartıldı.
Bireysel Emeklilikte Ödenen İrat Tutarlarında Stopaj Oranları Belirlendi.
2013 yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Açıklandı.
Dahilde İşleme İzin Belgesi KDV Raporunu Satıcı da Düzenlettirebilecek.
6327 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle İlgili Sirkülerimiz Yayınlandı
6322 Sayılı Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle İlgili Sirkülerimiz Yayınlandı
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan 6327 Sayılı Kanun Yayımlandı
Fatura Düzenlemek Zorunda Olan Tüm Mükellefler İzin Almak Kaydıyla E-Fatura Düzenleyebilecek
Uluslararası ve Şehirlerarası Yolcu Taşıyanlar Elektronik Ortamda Bilet ve Liste Düzenleyebilecek
ÖTV, BSMV, ÖİV ve Şans Oyunları Vergisi Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri de Mali Tatil Nedeniyle Uzayacak
İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesine İlişkin 119 Seri Nolu KDV Genel Tebliği Yayımlandı
KDV Tevkifatı Uygulaması İle İlgili Olarak Sirküler Yayınlandı
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 6322 Sayılı Kanun İle Buna İlişkin Tebliğ ve Sirküler Yayımlandı
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçiş Süresi Uzatıldı
Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilme Süresi 29.06.2012 Günü Saat 24:00'e Kadar Uzatılmıştır.
Mükellef Bilgileri Bildirimi ve Elektronik Vergi Levhasına İlişkin 2012/3 No'lu Sirkülerimiz Yayınlandı.
Yap İşlet Devret Modeli İle Gerçekleştirilen Projelere Yapılan Teslimlere Ait KDV İstisnasına İlişkin Uygulama Esasları Açıklandı.
Avans Kar Payı Dağıtımına İlişkin 6 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
KDV Tevkifatı Uygulamasına İlişkin 2012/2 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı.
KDV Tevkifatına Konu İşlemleri ve Oranlarını Gösteren Tablo, İnternet Sitemizin Pratik Bilgiler Bölümünde Yayınlanmıştır.
Yap İşlet Devret Modeli İle Gerçekleştirilen Projelere Yapılan Teslimlere KDV İstisnası Getirildi.
Bazı Ürünlerin KDV Oranlarında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.
Çalışanlara Yapılan Ödemelerde Sigorta Primi ve Vergi Kesintilerine İlişkin Tablo
Kur, Fiyat ve Vade Farklarının Kayıt Edileceği Muhasebe Hesapları
Mükellef Bilgileri Bildirimi Yükümlülüğü Getirildi.
Yabancı Paralı İşlemlerin 31.12.2011 Değerleme Kurları Belli Oldu.
Ciro Primlerine Ait KDV, Teslim ve Hizmet KDV’si ile Aynı Olacak.
Türev Ürünleri İşlemlerinin Vergilendirilmesine Yönelik Tebliğler Yayımlandı.
Tevkif Suretiyle Ödenen Vergilerin Nakden İadesinde Belge İbrazı İstenmeyecek.
tüm haberler
PRATİK BİLGİLER
Vergi, SGK ve Diğer Konularda Güncel Bilgiler... daha fazla bilgi
PRATİK TABLOLAR
İşlerinizi Kolaylaştırmak İçin Hazırladığımız Tablo ve Dosyalar... daha fazla bilgi
YARARLI LİNKLER
İhtiyacınız Olabilecek Kurumların Linkleri...daha fazla bilgi
TÜM MAKALELER
Sizlerin İhtiyaç Duyduğu Konularda Yazmış Olduğumuz Makaleler... daha fazla bilgi
           
DİVAN BAĞIMSIZ DENETİM  VE YMM A.Ş. Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park Blokları B1 Blok K:14 Yeşilköy/ İstanbul Tel: 0212 465 39 33 Fax: 0212 465 39 35 divan@divandenetim.com.tr