Yurtdışı Şube Kazançlarının Vergilendirilmesi ve Muhasebesi
         
 
          5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanun’un 5-1/g bendi gereğince aşağıdaki şartların sağlanması halinde yurtdışı şube kazançları Kurumlar Vergisinden istisna edilmiştir.
 
             1-Kazancın; doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az %15 oranında gelir ve kurumlar ver-gisi benzeri toplam vergi yükü taşıması
 
             2-Kazancın; elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin veril-mesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması.
 
          Söz konusu şartların sağlanmaması halinde, yurtdışında ödenen vergiler KVK’nın 33 ncü maddesine istinaden Türkiye’de bu kazançlar nedeniyle hesaplanacak vergiden mahsup edilecektir.Mahsubu söz konusu olan vergi; hiçbir şekilde yurtdışında elde edilen kazançlara %20 kurumlar vergisi oranının uygulanmasıyla bulunacak tutardan fazla olamayacaktır.
 
          Yurtdışında vergi ödendiği, yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa mahallinde Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgelerle tevsik olunmalıdır. Aksi takdirde yabancı ülkelerde ödenen vergiler Türkiye’de tarh olunan vergiden indirilemeyecektir.Yurtdışı faaliyetlerden zarar doğması halinde KVK’nın 9'ncu maddesinde yer alan koşullarla söz konusu zararın kurum kazancından indirilmesi mümkündür. Ancak, kazançları Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen faaliyetlere ilişkin yurtdışı zararların mahsup imkanı yoktur.
 
          Yurtdışı zararın mahsup edilebilmesi için yetkili mali makamlarca onaylanmış bilançolar ve vergi beyanlarının o ülkede denetim yetkisine haiz bir kuruluşa incelettirilip rapora bağlanması ve  bağlı olunan vergi dairesine ibrazı gerekmektedir.Söz konusu zarar, bulunulan ülkede mahsup edilmiş veya gider yazılmış ise Türkiye’de beyannameye dahil edilecek yurtdışı kazanç, mahsup veya gider yazılmadan önceki tutar olacaktır.
 
          Yurtdışında kurulan şubelere resmen tahsis edilmiş olan sermaye iştirak niteliğindedir ve 242 no’lu İştirakler Hesabında izlenmelidir. Bu hesap dönem sonlarında kur değerlemesine tabi tutulmaz. Şayet şube kapatılır ve sermaye geri gelirse kur farkı o zaman ortaya çıkar ve sermayenin geri geldiği dönemde gelir tablosuna dahil edilir.Sermaye dışında merkezin şubeye veya şubenin merkeze kullandırdığı paralar ile şube ile merkez arasında mal veya hizmet alım-satımından kaynaklanan cari hesap hareketleri 393 nolu Merkez ve Şubeler Cari Hesabında izlenir. Bu hesap dönem sonlarında kur değerlemesine tabi tutulur ve ortaya çıkan kur farkları gelir veya gider kaydedilir.
 
          Şubede yıl boyunca oluşan kazanç veya zarar yıl kapanıp hesaplar çıkarıldıktan sonra merkeze dekont edilir. Şubenin bildirdiği kazanç 643 nolu İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabına kaydedilir ve istisna şartlarının sağlanması halinde beyannamede indirim konusu yapılır. İstisna şartları sağlanmamışsa gelir hesaplarına dahil edilen yurtdışı kazanç nedeniyle yurtdışında ödenen vergiler mahsup koşullarının sağlanması şartıyla Türkiye’de beyan edilen vergilerden mahsup edilir.
 
          Yurtdışı şubede zarar elde edilmişse, söz konusu zarar 659 nolu Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabına kaydedilir ve yurtdışı zarar mahsup koşullarının sağlanması halinde yurtiçinde beyan edilen gelirden indirilir.Yurtiçi ve yurtdışı bilanço ve gelir tablosunun konsolide edilmesi zorunlu bir işlem değildir. Ancak şirketin malvarlığının, borç-alacak durumunun gelir-gider durumunun topluca görülmek istenmesi halinde konsolidasyon mümkündür. Konsolide tablolarda şubeye tahsis edilen sermaye ve şube ile merkez arasındaki cari hesaplar ortadan kalkar.
 
          Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 13 ncü maddesine göre, Türkiye'de yerleşik kişilerin yurtdışında yatırım yapmak veya ticari faaliyette bulunmak amacıyla şirket kurmaları, ortaklığa katılmaları ve şube açmaları için, nakdi sermayeyi bankalar aracılığıyla, ayni sermayeyi ise gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde ihraç etmeleri serbesttir. Bankalar ve gümrük idareleri bu tür işlemleri, her bir işlem tarihinden itibaren 30 gün içinde Hazine Müsteşarlığına bildirirler.
 
          28.02.2008 tarih ve 26801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sıra nolu Tebliğ’in 10 ncu maddesine göre,  Türkiye’de yerleşik kişiler, yurtdışında şirket kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak veya şube açmak için yaptıkları ilk nakdi ve/veya ayni sermaye ihracını müteakip üç ay içerisinde Müsteşarlığın internet adresinde yer alan yurtdışına sermaye ihracına ilişkin bilgi formunu açıklamalar doğrultusunda doldurarak Müsteşarlığa gönderirler ve ayrıca her takvim yılını müteakip üç ay içerisinde de yine Müsteşarlığın internet adresinde yer alan bilgi formunu ve yapılan transferleri güncelleyerek Müsteşarlığa gönderirler.
 
          Söz konusu bilgi verme  yükümlülüklerine ve kararlara aykırı hareket edenlere 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3/a maddesine göre  2 milyardan 25 milyar liraya kadar ağır para cezası uygulanır.
 
          İyi çalışmalar, Saygılarımızla...
Tüm Makaleler
Yabancı Paralı İşlemlerin 31.12.2013 Değerleme Kurları Belli Oldu.
2014 Yılında Geçerli Olacak Vergi, Gelir ve Cezalara İlişkin Had ve Tutarlar Belirlendi.
2014 Yılında Yeni TTK'na Göre Yapılması Gerekenler İle İlgili 2013/6 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na Göre Defter Tutma ve Tasdik Ettirme Yükümlülüğü İle İlgili 2013/5 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
2013 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı %3,93 Olarak Belirlendi.
İade Taleplerinin Elektronik Ortamda Yapılması Zorunlu Hale Geldi
2013 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %2,86 Olarak Belirlendi.
2013 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %2,17 Olarak Belirlendi.
Bazı İllerde Sağlanan İstihdama İlave Sigorta Primi İndirimi Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı
250.000 TL ve Üzeri Borcu Olan Mükellefler Açıklanacak
Mevcut Ödeme Kaydedici Cihazlar Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar ile Değiştirilecek
Yurt Dışı Varlık Barışına İlişkin Tebliğ 04.06.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlandı
Kaçakçılık Suçları İşleyenler Maliye Bakanlığı Tarafından Açıklanacak ve Vergi Teşviklerinden Yararlanamayacak
Bazı İllerde Sağlanan İstihdama İlave Sigorta Primi İndirimi Yapılacak
Elektronik Fatura ve Defter Uygulaması İle İlgili 2013/4 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
Vadeli Çekler Reeskonta Tabi Tutulabilecek
2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %1,98 Olarak Belirlendi.
Anonim ve Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantıları İle İlgili 2013/3 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
Yabancı Paralı İşlemlerin 31.12.2012 Değerleme Kurları Belli Oldu.
Dönem Sonu İşlemlerinde Dikkat Edilecek Husular Hakkındaki 2013/2 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
Yurtdışında Mukim Kişi ve Kurumlara Verilen Bazı Hizmetlerden Elde Edilen Kurum Kazancının %50 sinin İndirilmesine İlişkin Uygulamanın Usul ve Esasları Açıklandı
Mevduatlarda Tevkifat Oranları, Konutlarda KDV Oranları Yeniden Belirlendi
2013 Yılında Geçerli Olacak Vergi, Gelir ve Cezalara İlişkin Had ve Tutarlar Belirlendi.
Elektrik ve Doğalgaz Tüketim Bilgileri, Dağıtıcıları Tarafından Maliye Bakanlığı’na Zorunlu Olarak Bildirilecek.
Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na Göre Defter Tutma ve Tasdik Ettirme Yükümlülüğüne İlişkin 2012/9 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
Vergi Kanunları İle Yeni TTK Açısından Anonim Şirketlerin Limited Şirketlere Göre Avantajlarına İlişkin 2012/8 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
2012 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı 7,80 Olarak Belirlendi.
Çeşitli Kanunlarla İşverenlere Getirilen Yükümlülüklere İlişkin 2012/7 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahlarından İndirilmesine İlişkin Sirküler Yayınlandı
2012 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %6,05 Olarak Belirlendi.
Bazı Mallarda ÖTV Tutarları İle Tapu Harçlarında Artışlar Yapıldı
Reçeteler VUK Uyarınca Düzenlenmesi Zorunlu Belge Kapsamından Çıkartıldı.
Bireysel Emeklilikte Ödenen İrat Tutarlarında Stopaj Oranları Belirlendi.
2013 yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Açıklandı.
Dahilde İşleme İzin Belgesi KDV Raporunu Satıcı da Düzenlettirebilecek.
6327 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle İlgili Sirkülerimiz Yayınlandı
6322 Sayılı Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle İlgili Sirkülerimiz Yayınlandı
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan 6327 Sayılı Kanun Yayımlandı
Fatura Düzenlemek Zorunda Olan Tüm Mükellefler İzin Almak Kaydıyla E-Fatura Düzenleyebilecek
Uluslararası ve Şehirlerarası Yolcu Taşıyanlar Elektronik Ortamda Bilet ve Liste Düzenleyebilecek
ÖTV, BSMV, ÖİV ve Şans Oyunları Vergisi Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri de Mali Tatil Nedeniyle Uzayacak
İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesine İlişkin 119 Seri Nolu KDV Genel Tebliği Yayımlandı
KDV Tevkifatı Uygulaması İle İlgili Olarak Sirküler Yayınlandı
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 6322 Sayılı Kanun İle Buna İlişkin Tebliğ ve Sirküler Yayımlandı
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçiş Süresi Uzatıldı
Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilme Süresi 29.06.2012 Günü Saat 24:00'e Kadar Uzatılmıştır.
Mükellef Bilgileri Bildirimi ve Elektronik Vergi Levhasına İlişkin 2012/3 No'lu Sirkülerimiz Yayınlandı.
Yap İşlet Devret Modeli İle Gerçekleştirilen Projelere Yapılan Teslimlere Ait KDV İstisnasına İlişkin Uygulama Esasları Açıklandı.
Avans Kar Payı Dağıtımına İlişkin 6 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
KDV Tevkifatı Uygulamasına İlişkin 2012/2 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı.
KDV Tevkifatına Konu İşlemleri ve Oranlarını Gösteren Tablo, İnternet Sitemizin Pratik Bilgiler Bölümünde Yayınlanmıştır.
Yap İşlet Devret Modeli İle Gerçekleştirilen Projelere Yapılan Teslimlere KDV İstisnası Getirildi.
Bazı Ürünlerin KDV Oranlarında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.
Çalışanlara Yapılan Ödemelerde Sigorta Primi ve Vergi Kesintilerine İlişkin Tablo
Kur, Fiyat ve Vade Farklarının Kayıt Edileceği Muhasebe Hesapları
Mükellef Bilgileri Bildirimi Yükümlülüğü Getirildi.
Yabancı Paralı İşlemlerin 31.12.2011 Değerleme Kurları Belli Oldu.
Ciro Primlerine Ait KDV, Teslim ve Hizmet KDV’si ile Aynı Olacak.
Türev Ürünleri İşlemlerinin Vergilendirilmesine Yönelik Tebliğler Yayımlandı.
Tevkif Suretiyle Ödenen Vergilerin Nakden İadesinde Belge İbrazı İstenmeyecek.
tüm haberler
PRATİK BİLGİLER
Vergi, SGK ve Diğer Konularda Güncel Bilgiler... daha fazla bilgi
PRATİK TABLOLAR
İşlerinizi Kolaylaştırmak İçin Hazırladığımız Tablo ve Dosyalar... daha fazla bilgi
YARARLI LİNKLER
İhtiyacınız Olabilecek Kurumların Linkleri...daha fazla bilgi
TÜM MAKALELER
Sizlerin İhtiyaç Duyduğu Konularda Yazmış Olduğumuz Makaleler... daha fazla bilgi
           
DİVAN BAĞIMSIZ DENETİM  VE YMM A.Ş. Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park Blokları B1 Blok K:14 Yeşilköy/ İstanbul Tel: 0212 465 39 33 Fax: 0212 465 39 35 divan@divandenetim.com.tr