Yurtdışında Mukim Kişi ve Kurumlara Verilen Bazı Hizmetlerden Elde Edilen Kurum Kazancının %50 sinin İndirilmesine İlişkin Uygulamanın Usul ve Esasları Açıklandı

Yurtdışında Mukim Kişi ve Kurumlara Verilen Bazı Hizmetlerden Elde Edilen Kurum Kazancının %50 sinin İndirilmesine İlişkin Uygulamanın Usul ve Esasları Açıklandı

 

                31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği İle, 6322 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin uygulama esasları 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmak suretiyle açıklanmıştır. Buna göre ;  

 

-6322 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10 ncu maddesine eklenen (ğ) bendi ile 15.06.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurtdışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezleri ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleriyle ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’sinin beyan edilen kurum kazancından indirilmesine ilişkin açıklamalara yer verildiği,

 

 -01.01.2013 tarihinden uygulanmak üzere, tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar paylarının istisna olduğu,

 

-6322 Sayılı Kanunun 35 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununa “Yabancı Fon Kazançlarının Vergilendirilmesi” başlıklı 5/A maddesinin eklendiği, söz konusu maddede sayılan şartların sağlanması halinde elde edilen kazançlar için beyanname verilmeyeceği hüküm altına alınarak bu uygulamaya ilişkin açıklamalara yer verildiği,

 

-Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislere yapılacak ayni ve nakdi bağışların tamamı ile Türkiye Yeşilay Cemiyetine yapılacak nakdi bağışların kurum kazancının %5 ini geçmemek kaydıyla indirim konusu yapılmasına ilişkin açıklamalara yer verildiği,

 

-6322 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen 325/A maddesi ile kurumlar vergisi mükelleflerine, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına sermaye olarak konulması veya girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla ilgili yılda ayrılan fon tutarının beyan edilen gelirin %10’unu ve toplam fon tutarının ise özsermayenin %20 sini aşmamak kaydıyla , ayrılan girişim sermayesi fonlarının Kurumlar Vergisi Kanununun 10 ncu maddesinin (g) bendi ile kurum kazancından indirim konusu yapılmasına ilişkin açıklamalara yer verildiği,

 

-Avans kar payı dağıtımı uygulamasında; hesap dönemi itibariyle zarar doğması veya kazancın avans olarak dağıtımı yapılan kardan düşük çıkması halinde ilgili mevzuata göre geri çağrılan tutarlara transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümleri uygulanacağı,

 

ifade edilmiş olup,

 

                söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Diğer Haberler
PRATİK BİLGİLER
Vergi, SGK ve Diğer Konularda Güncel Bilgiler... daha fazla bilgi
PRATİK TABLOLAR
İşlerinizi Kolaylaştırmak İçin Hazırladığımız Tablo ve Dosyalar... daha fazla bilgi
YARARLI LİNKLER
İhtiyacınız Olabilecek Kurumların Linkleri...daha fazla bilgi
TÜM MAKALELER
Sizlerin İhtiyaç Duyduğu Konularda Yazmış Olduğumuz Makaleler... daha fazla bilgi
           
DİVAN BAĞIMSIZ DENETİM  VE YMM A.Ş. Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park Blokları B1 Blok K:14 Yeşilköy/ İstanbul Tel: 0212 465 39 33 Fax: 0212 465 39 35 divan@divandenetim.com.tr